jq;Nfhil ehfg+\zp mk;ghs; Mya
Fk;ghgpN\fk; 23.08.2017 Gjd;fpoik
gf;jpg+u;tkhf eilngw;wJ!
fhiuefupy; goikAk; njhd;ikAk; rpwg;Gk; tha;e;j fsg+kp
jd;idak;gjp rpj;jp tpehafu; Mya kfhFk;ghgpN\f
jpUFlKOf;F ngUQ;rhe;jp ngUtpoh 31.08.2017 md;W
eilngwTs;sJ. ,e;epiyapy; jpUg;gzp Ntiyfs; Jupjkhf
eilngw;W KOikngWk; tifapYk;
eilngw;Wf;nfhz;bUf;fpd;wd.

jpUg;gzp epyikfis ghu;itapl;L jpUg;gzpapd;
,Wjpf;fl;l epyikfspw;F mNkhfkhf MjuT mspj;J
tuyhw;W rpwg;G kpf;f ,j;jpUj;jyj;jpd; Fk;ghgpN\fj;jpy;
midtUk; ,ize;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;gJ
,j;jpUj;jyj;jpd; %y];jhd %u;j;jpapd; tuyhw;W rpwg;gpid
mwpe;jtu;fsJ ngUtpUg;ghFk;.

,j;jpUg;gzpapy; jd;id KOikahf <LgLj;jp mjd;
Kd;Ndw;wj;jpw;F jpUj;njhz;lhw;wpa mkuu; rpd;dj;jk;gp
jk;gpuh[h kh];uu; mtu;fspd; Md;khtpw;Fk; fhiuefu; irt
Kd;Ndw;wj;jpw;Fk; top rikf;f Ntz;Lk; vd;gJ ,d;iwa
re;jjpapdupd; flik vd;gjidAk; mwpaj;jUfpd;Nwhk;.

Fk;ghgpN\fj;jpw;F jahuhFk; jd;id rpj;jp tpehafu; Mya
,d;iwa fhl;rpfs; ghu;itapl
,q;Nf mOj;Jf!
kUjb tPufj;jp
tpehafu; Myaj;jpy;
,lk;ngw;w tpehafu;
rJu;j;jp jpUtpoh
fhl;rpfs;;!
25.08.2017
kuz mwptpj;jy;!
Nguhrpupau;
nghd;dk;gyk; tPuthF (Ph.D)
(Ntjuuilg;G> fhiuefu;)
Kd;dhs; tpupTiuahsu; nfhOk;G
gy;fiyf;fofk;
/
nfhyk;gpah gy;fiyf;fofk; epA+ Nahu;f;; /
epA+ Nahu;f; ,d;];bl;bA+l; xt; nlf;Ndhnyh[p

Njhw;wk;:29-06-1929 kiwT:07-08-2017
       
NkYk;...
<oj;J rpjk;gu rptd;Nfhapy; cw;rtfhy gpujk FU rpt=
ckhRj FUf;ffs; gpupj;jhdpahtpy; nfsutpg;G!
,yz;ldpy; cs;s <ypq; fdf Ju;f;if mk;kd; Mya tUlhe;j
jpUtpohtpd; NghJ cw;rt gpujk FUthf fye;J nfhz;l
FUf;fs; mtu;fspw;F ,yz;ld; tho; fhiu kf;fs; rhu;ghf
gpupj;jhdpah fhiu eyd;Gupr; rq;fj;jpdupd; Kaw;rpapy; 19.08.2017
md;W nfsutpg;G epfo;T eilngw;wJ.
glq;fs; ,izf;fg;gl;Ls;sd...
,q;Nf mOj;jTk;..!
fsg+kp jd;id = rpj;jp tpehafu; Myaj;jpy; 31.8.2017 md;W
eilngw;w Fk;ghgpN\f fhl;rpfs;!
tye;jiy gFjpapy; cs;s ePu;
epiyfs; ,iwj;J
Rj;jpfupf;fg;gLfpd;wd!
fhiuefupy; Vw;gl;Ls;s Nfhil twl;rpapdhy;
ePu; epiyfs; tw;wp twz;L fhzg;gLfpd;wd.
mtw;wpid J}u;thup Rj;jg;gLj;j ,e;j
re;ju;g;gj;jpid gad;gLj;jp ePypg;ge;jid
tho; ,isQu;fs; Kd;ndLj;j Kaw;rpapd;
gadhf New;iwa jpdk; tpahof;fpoik
njhlq;fp ,d;W nts;spf;fpoik tiu
ePypg;ge;jid Nfzp Kw;whf J}u;thug;gl;L
,uz;L buhf;lu; Nyhl;Lf;F Nkw;gl;l NrW
ms;spnaLf;fg;gl;Ls;sJ. ,j;jpUg;gzp
'vdJ Cu; fhiuefu;" ,e;j
,izaj;jsj;jpd; njhFg;ghsupdhy;
Kd;ndLf;fg;gl;L Cu; kf;fspd;
epjpAjtpAld; epiwT nra;ag;gl;Ls;sJ.

mj;Jld; ehis rdpf;fpoik rilahsp
Qhditutu; Mya jPu;j;j Fsk;
J}u;thug;gl;L ,iwj;J
Rj;jpfupf;fg;glTs;sJ. ,t;tpizaj;jsk;
vLj;Jf;nfhz;l Kaw;rpapd; gadhf
fdlhtpy; ,Ue;J jpU.khfhNjtd;
ghyRg;gpukzpak; mtu;fspd; KOikahd
epjp gq;fspg;Gld; fhiuefu; mgptpUj;jp
rigapduhy; rilahsp Nfzp
Rj;jpfupf;fg;glTs;sJ.
rdp> QhapW ,uz;L jpdq;fspYk;
eilngwTs;s ,g;gzpapy; ,g;gFjp
,isQu;fs; midtiuAk; fye;J
rpwg;gpf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;whu;fs;.
kuz mwptpj;jy;!
jpUkjp fjpu;fhkehjd;  
Ntjehafp
Myb> rilahsp
fhiuefu;

kiwT: 03.09.2017

(NkYk;..)
ePypg;ge;jid Nfzp
rilahsp Nfzpfs;
Myq;fd;W itutu; Mya jpUg;gzpAk;
Gifg;glKk;!
GJNwhl;by; ,Ue;J kUjb
nry;Yk; tPjp
Gduikf;fg;gl;lJ!
ePypg;ge;jid mk;ghs; xUehs;
myq;fhu cw;rtk;! 02.09.2017
vjpu;ghUq;fs;: nra;jpAk;
glq;fSk; ehis...!
tye;jiy kf;fs;
mwpe;J nfhs;s
Ntz;baJ...!

,q;Nf mOj;Jf..!
gpuhd;]; fhiu eyd;Gupr; rq;fj;jpd;
nrayhsu; jpUkjp gfPujp Nahfuj;jpdk;
mtu;fs; Neubahf fhiuefu; Muk;g
ghlrhiyfspd; epyikfis Nfl;L
mwpe;J nfhz;lhu;!
- 10 ,yl;rk; &gha;fs; epue;ju itg;gpy;...
- xd;wiu ,yl;rk; &gha;fs; eilKiw fzf;fpy;..
- 4>000 &gh rk;gsj;jpy; ,d;dKk; Muk;g ghlrhiy
Mrpupau;fs;...
- Muk;g ghlrhiy ,izg;ghsUf;Fk; gpuhd;];
fhiu eyd;Gupr;rq;fj;jpw;Fk; njhlu;Gfs; ,y;iy...
- Muk;g ghlrhiyfspd; tsu;r;rpf;F cjNtz;ba
xU ,yl;rk; &gha;fs; tUlhe;jk; gad;ghlw;w
epiyapy;...
- ,izg;ghsupd; gpbthjk;> kd;wj;jpd; nraw;ghlw;w
epyik...
- fhiuefu; Muk;g ghlrhiyfspd; tsu;r;rp> gpuhd;];;
fhiu kf;fspd; xw;Wik ,uz;Lk; xNu fy;ypy;...
tpgukhf mwpe;J nfhs;s ,q;Nf mOj;Jf!
fhiuefupy; NkYk; gy Nfzpfs; njhlu;e;J J}u;thug;gLfpd;wd...!
'vdJ Cu; fhiuefu;" ,e;j ,izaj;jsk; vLj;Jf;nfhz;l Kaw;rpapd; gadhf jw;Nghija twl;rpapid
gad;gLj;jp fhiuefupy; cs;s Nfzpfs; rpytw;iw J}u;thu vLj;Jf;nfhz;l Kaw;rpf;F rpwe;j gyd;
fpilf;fg;ngw;Ws;sd.
ePypg;ge;jid Nfzp> rilahspapy; ,uz;L Nfzpfis njhlu;e;J fle;j nts;sp rdp ehl;fspy; twz;L
fha;e;jpUe;j Myb Nfzpapy; ,Ue;J fha;e;j NrW ,uz;L Nyhl; ,uz;L ehl;fs; Ntiyapy; mfw;wg;gl;ld.
mjid njhlu;e;J ,t;thuk; rptd;Nfhapy; tPjpapy; mike;Js;s jhkiuf;Fsk; Jg;guT nra;ag;glTs;sJ.
mjidj; njhlu;e;J twz;L fha;e;jpUf;Fk; Myq;fd;W NfzpAk; Jg;guthf;fp Mokhf;f mDruiz
fpilf;fg;ngw;Ws;sJ.
vjpu;ghUq;fs; Nkyjpf tpguk; tpiutpy;...!