gpupj;jhdpa fhiu ,isNahu; mikg;g; “Karai
Kutties"
rpWtu; FJ}fyf; nfhz;lhl;lk;
09.04.2016 md;W ntFrpwg;ghf eilngw;wJ!
gpupj;jhdpa fhiu ,isNahu; mikg;gpd; “Karai Kutties" rpWtu; FJ}fyf;
nfhz;lhl;lk; 09.04.2016 md;W ntFrpwg;ghf eilngw;wJ!

(nra;jp kw;Wk; glq;fs; cjtp: gpupj;;jhdpah fhiu eyd;Gupr; rq;fk;)
,uz;LtaJg; ghyfu;fisAk; <u;j;Jtpl;l “Karai Kutties”
Gd;difahy; jPl;ba Gjpa mj;jpahak;..!

gpupj;jhdpa fhiu ,isNahu; mikg;gpd; “Karai Kutties" rpwg;Gr;
rpWtu; FJ}fyf; nfhz;lhl;lk; 09.04.2016
Elmfield muq;fpy;
ntFrpwg;ghf eilngw;wJ.

rpWtu; epfo;ntd;gjhy;
“Health&Safety” fhuzq;fSf;fhf 50 rpWtu;
fs; vd kl;Lg;gLj;jg;gl;bUe;j NghjpYk;> mq;F Mtyha;
tUif je;jpUe;j vk;jk;gp jq;iffis jpUg;gp mDg;g kdkpy;
yhky;> mtu;fisAk; ,izj;Jf;nfhz;L nfhz;lhl;lk; Muk;
gkhdJ.

Cupy; gy iky; J}uk; irf;fps; kpjpj;J gbf;fnrd;wJ Nghy
,q;F gy kzpj;jpahyk; “biut;” nra;J gps;isfSf;fhf te;
Njhk; vd ngw;Nwhu; $wpaNghJ ngUkpjj;ij czu;e;Njhk;.

5taJ jhd; Muk;g taJ vd;W ,izaj;jpy; gpuRupj;jpUe;
jhYk; $l ' vd;l gps;isf;F ,g;g ,uz;L taJ jhd;..
Mdhy; mtd; mokhl;lhd;.. Nru;j;Jnfhz;NlahfNtz;Lk; ”
vd rpy ngw;Nwhupd; nry;y kpul;ly;fs; vkf;F mtu;fs;
kPjhd kjpg;ig NkYk; xU gb cau;j;jpaJ.

,t;thwhd Cf;Ftpg;Gk;> cw;rhfKk;> Cl;lYk; jhd;
xU “fhiu khztd;” nrd;w ,lnky;yhk; rpwg;Gg; ngWtjw;
fhd %yhjhuk; vd;gjid kPz;Lk; xU Kiw vkf;F typAWj;
jpaJ.

tpj;jpahrkhd
Chinese Puzzle, Line up game, Find your team, Tell me
a story, Sausages, Roll race. Elves, Gnomes and Giants
tpisahl;
Lfis tpNehj cilapy; tpisahba
fhiuf;Fl;b];> fhiu ,isNahu; kl;Lkpy;yhky; fhiueyd;Gupr;
rq;fj;jpd; nraw;FO cWg;gpdu; jpUkjp.rpj;jpuhTk;
“fq;fhU” cilapy; fye;J nfhz;L fyf;fpapUe;jhu;.

rpwpatu; ngupatu; Ngjkpd;wp epfo;T Muk;gpj;jJ Kjy;
epiwTtiu xNu rpupg;G kiojhd;.

tpisahl;Lfspw;F kj;jpapy; rpw;Wz;bAk; Fspu;ghdq;fSk;
gupkhwg;gl;l NghjpYk;> epfo;T epiwtpy; tpN\lkhd tpUe;
Jgrhu kz;lgj;jpy;> ngupa jpiuapy; jpiug;glj;NjhL gupkhwg;
gl;l
Domino’s pizza jhd; midtiuAk; thA+u itj;jJ...(owner
ahu; vd;W nrhy;yNt ,y;iy....)

rpwe;j tpNehj cilf;fhd tpUjpid toq;fpa NghJ>
“gpupj;jhdpa fhiu ,isNahu; ,e;epfo;tpid jpwk;gl
tbtikj;J ,ytrkha; ehlhj;Jtjw;F kz;lg xOq;fikg;G>
czT vd midj;Jtpjj;jpYk; xj;Jioj;j gpupj;jhdpa
fhiueyd;Gup rq;fj;jpdiuAk;>
czTg; gupkhWifapYk; rup> muq;F xOq;fikg;gjpYk; rup ,
isNahNuhL ,isNahuha; Njhs;nfhLj;J ,jidj; jq;fs;
epfo;thfNt khw;wptpl;l ngw;NwhiuAk;> vg;nghOJk; jahu;
epiyapypUe;j fhiu,isNahu; kUj;Jtf; FohikAk;
ed;wpAzu;NthL vz;zpg;ghu;j;Njhk;.

kPz;LnkhUKiw rpWtu; tho;f;ifapy; rpwfbj;Jg; gwg;gjw;F
vkf;F fpilj;j mupa re;ju;g;gk; ,Jntd;gjid ed;Fzu;e;j
ehq;fSk; rpd;dQ;rpwpatu;fNshL <LnfhLj;J tapWtypf;fr;
rpupj;J kfpo> neQ;rk; kwf;fhj ,e;j khiyg;nghOJ 6.30
kzpastpy; ,dpNj epiwT ngw;wJ.

kz;lgj;ijtpl;L ntspNaw kdkpy;yhky; jaq;fpa rpd;dQ;
rpwpatu;fis
“next time” vd;W rkhspj;J ngw;Nwhu; tPl;bw;F
mioj;Jr;nrd;wNghJ “rhjpj;Jtpl;Nlhk; ehq;fs;” vd;w G+upg;G
vq;fsidtu; kdjpYk;!

ed;wp>
gpupj;jhdpa fhiu ,isNahu; mikg;G